MGA TERMINO AT MGA KUNDISYON

Abiso sa Karapatang magpalathala

Sa pamamagitan ng pagbisita sa aming website at opsyunal na pagbili sa aming Gabay sa EUA na Aplikasyon ng Bisa, ikaw ay sumasang-ayon na walang mga kagamitan (disenyo, teksto, logo, kowd o produkto at grapiko) ang maaaring kopyahin, ilathalang muli, o ipamahagi sa anumang paraan nang walang pahintulot mula sa aming Kagawaran ng Legal. Maaaring ipasa ang lahat ng mga karapatang magpalathala kaugnay sa mga kahilingan sa: contact@usavisitorvisa.net. Ang Paglabag sa aming karapatang magpalathala at/o tatak nang walang pahintulot naming ay maaaring magdulot ng legal na aksyon.

Pag-hyperlink at Pagbabalangkas

Pinapayagan naming ang mga indibidwal at mga kumpanya na i-link sa aming website, hangga’t ang link ay hindi nagliligaw o nagpapahiwatig na hindi kami nag-eendorso sa serbisyo/produkto ng ibang partido. Maaring makipag-ugnayan sa amin kung nais mong makatanggap ng iba pang impormasyon hinggil sa aming katugon na palitang link ng programa. Sa ilalim ng walang mga pangyayari na pinapayagan naming ang sinuman upang lumikha ng mga balangkas sa aming website at/o gumamit ng anumang mga pamamaraan na nagpapabago sa nakikitang presentasyon.

Patakaran sa Pagdadala

  • Ito ay patakaran ng aming kompanya na tumugon sa lahat ng mga email sa loob ng 6 na oras ng pagtanggap. Ang mga email ay tutugunin ayon sa pagkatanggap nito.
  • Kapag nais mo na bumili ng aming Gabay sa Aplikasyon ng Bisa ng Bisita sa EUA, magkakaroon ka ng dagliang akses sa produkto sa oras na ang iyong kreditong kard ay maaprobahan. Ang produkto ay kagyat na makukuha sa pahina ng Kumpirmasyon ng order at sa pamamagitan ng order ng kumpirmasyon na email. Ang Patakaran namin sa Pagbabalik ng pera ay 30 araw mula sa petsa ng pagbili.

Pagpepresyo at Salapi

Sa pamamagitan ng aming website sa pagbibigay-kabatiran, mayroon kang pamimilian sa pagbili ng Gabay sa Aplikasyon ng Bisa ng Bisita sa EUA sa halagang US$59.95. Ang lahat ng transaksiyon ay isinasagawa sa dolyar ng E.U. Ang pagbabayad ay maaaring gawin sa Kard na Bisa o Master Kard (debito o kredito). Kapag ang iyong debito/kredito ay ibinigay sa banyagang bansa, ang iyong local na institusyon ng bangko ay maaaring magbawas ng maliit na kabayaran sa palitan ng banyagang salapi para sa pagbili ng produkto na ibinebenta sa US na dolyar. Walang bayad sa pag-browse n gaming website o upang makipag-ugnayan sa amin para sa pangkalahatang katanungan.

Patakaran sa Pagbabalik ng Pera

Nagbibigay kami ng buong pagbabalik ng pera kapag hiniling sa loob ng 30 araw na petsa ng pagbili. Gayunman, dapat kang makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng email or telepono at isama ang iyong buong pangalan at ang huling 4 na numero ng iyong kreditong kard. Dahil nagbibigay lamang kami ng pagbabalik ng pera sa US na dolyar, ang iyong bangko o kreditong kard na institusyon ay maaaring magbigay saiyo ng ibang halaga sa pagsingil sa palitan sa oras ng pagbabalik ng pera. Wala kaming control sa kung magkano ang singil sa palitan na ibibigay. Anumang hiling sa pagbabalik ng pera sa ibinibigay sa parehong araw na ito ay matanggap, at ito ay karaniwang tumatagal sa bangko or kompanya ng kreditong kard nang 2-3 na araw ng negosyo upang ibalik sa iyong account ng buo. Hindi kami nagbabalik ng paunti-unting pagbabalik ng pera.

Patakaran sa Pagpapawalang-bisa

  • Ang mamimili:
    Ang pagpapawalang bisa na kahilingan ay maaaring isumite nang pasulat o sa telepono sa loob ng 72 oras ng pagbili. Ang 100% na pagbabalik ng pera ay ibibigay sa mga terminong ito. Maaaring sumangguni sa aming Patakaran sa Pagbabalik ng pera para sa pagpapawalang-bisa ng kahilingan pagkatapos ng 3 araw.
  • Ang kompanya:
    Taglay namin ang karapatan na kasenlahin ang anumang pagbili na hindi pumasa sa sistema ng pagtitiktik sa pandaraya. Kapag ang order ay kinansela, walang ipapataw ng singil at ang customer ay hindi na kailanman magkakaroon ng pamilian na i-download an gaming produkto.

Mga pagbabago sa Patakaran

Ang mga pagbabago sa alituntunin at ang paligid ng negosyo ay maaring mangailangan upang baguhin namin ang mga Termino at mga Kundisyon paminsan-minsan. Anumang mga pagbabago sa Patakaran na ito ay maituturo sa unahan ng pahinang ito sa loob ng 4 na lingo. Ipinapayo namin na laging pag-aralang muli an gaming (at ang ibang) Mga Termino/MGa Kundisyon bago ka pagpatuloy sa pag-browse o bumili ng produkto/serbisyo mula sa ibang website.

Legal na Pagtanggi:Ang website na ito ay pinatatakbo ng pribadong kompanya na hindi kaanib ng anumang Embahada o Konsulada. Tingnan ang aming Pansariling Patakaran at Mga termino para sa higit pang impormasyon.