MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

Ikinararangal naming ang tulungan kayo sa inyong Aplikasyon ng Bisa sa Pagbisita sa Estados Unidos. Maaari lamang hanapin sa ibaba ang aming impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Lahat ng mga e-mail ay sasagutin sang-ayon sa pagkakatanggap nito. Makakaasa ka sa aming tugon sa loob ng 6 na oras sa alinmang araw ng lingo, kabilang ang katapusan ng lingo at bakasyon.

Para sa mas mabilis na katugunan, maaaring makipag-ugnayan sa wastong kagawaran tungkol sa inyong katanungan:

  • Pag-install ng Adobe Reader
  • Pangkalahatang Tanong
  • Teknikal na Suliranin
  • Mga Mungkahi
  • Link ng Palitan ng Kahilingan
  • Mga puna ukol sa Website

Kagawaran ng Serbisyo ng Mamimili
Email: contact@usavisitorvisa.net
Bukas: 7 araw sa isang linggo
  • Katanungan sa Bisa
  • Kaugnay na Isyu sa paglalakbay
  • Mga katanungan ukol sa pagbisita sa E.U.

Kagawaran ng Tulong sa Paglalayag
Email: contact@usavisitorvisa.net
Bukas: 7 araw sa isang linggo

Legal na Pagtanggi:Ang website na ito ay pinatatakbo ng pribadong kompanya na hindi kaanib ng anumang Embahada o Konsulada. Tingnan ang aming Pansariling Patakaran at Mga termino para sa higit pang impormasyon.