GABAY SA APLIKASYON NG BISA SA ESTADOS UNIDOS

Ang "Gabay sa Aplikasyon ng Visa ng Bisita sa Estados Unidos" ay naglalaman ng lahat ng impormasyon na inyong kailangan upang matagumpayan ang pag-aaplay ng visa sa Estados Unidos. Paki kumpleto ng porm sa ibaba upang mabili ng aming Gabay sa Aplikasyon. Matapos maaprubahan ang inyong kreditong kard ay makakatanggap kayo ng madaliang paggamit ng Gabay sa Aplikasyon at maaaring simulan agad ang proseso ng aplikasyon.

MAHALAGA:

  • Kailangan mong kumuha ng sarili mong tipanan para sa inyong visa. Ang pagbili ng gabay sa aplikasyon ay hindi kusang nagtatakda ng inyong tipanan ng visa. Hindi ninyo itinatakda ang tipanan ng visa sa pamamagitan ng pagbili ng aming gabay sa aplikasyon.
  • Ang halaga ng biniling Gabay sa Aplikasyon ay hindi bahagi ng bayad sa visa na kailangang bayaran ng direkta sa Embahada o Konsulado ng Estados Unidos.


START APPLICATION  >

Legal na Pagtanggi:Ang website na ito ay pinatatakbo ng pribadong kompanya na hindi kaanib ng anumang Embahada o Konsulada. Tingnan ang aming Pansariling Patakaran at Mga termino para sa higit pang impormasyon.